ක්ලබ් නිරෝධායනය [වීඩියෝ චාරිත්‍රය]
විකිණීමට!

ක්ලබ් නිරෝධායනය [වීඩියෝ චාරිත්‍රය]

$99.00 $49.00

SKU: ක්ලබ් නිරෝධායනය වර්ගය:

DJ වීඩියෝ හැඳින්වීම. සරල පෙළ හා ග්‍රහණය කිරීමේ බලපෑම් සහිත නවීන. ආරම්භයේ දී හෝ ඔබේ කට්ටලයේ ඩීජේ හැඳින්වීමක් ලෙස හෝ වඩාත් සමීපව ..
ඩොලර් 12 කින් ආරම්භ වන වීඩියෝවට අභිරුචි පිරිමි හෝ ගැහැණු හ o කොටස් එකතු කරන්න

විසඳුම (ය): 1920x1080p | 1280x720p | 640x360p | 480x270p
කාලය: 21
තත්පර
අභිරුචිකරණය: 6 පෙළ ක්ෂේත්‍ර, 1 ලාංඡන ක්ෂේත්‍ර